MESNA ZAJEDNICA „MITA VUKOSAVLjEV“ DOLOVO,

KRALjA PETRA PRVOG BR. 5

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

jun 2021. godine


SADRŽAJ

Odeljak Naziv odeljka Strana
I Predmet uređivanja 3
II Osnovne odredbe 3
III Način planiranja nabavki 5
IV Ciljevi postupka javne nabavke 12
V
Dostavljanje, prijem pismena i komunikacija u
poslovima javnih nabavki 12
VI Sprovođenje postupka javne nabavke 13
VII Ovlašćenja i odgovornosti u postupku javne nabavke 16
VIII Način obezbeđivanja konkurencije 20
IX Način postupanja u cilju zaštite podataka i

određivanje poverljivosti 20
X
Način evidentiranja svih radnji i akata, čuvanja
dokumentacije u vezi sa javnim nabavkama i vođenja
evidencije zaključenih ugovora i dobavljača

21
XI Nabavke na koje se zakon ne primenjuje 22
XII Kontrola javnih nabavki 22
XIII Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci 24
XIV

Usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove
javnih nabavki 28
XV Završna odredba 28

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”,
broj 91/19), Mesna zajednica „Mita Vukosavljev“ Dolovo donosi

PRAVILNIK

o bližem uređivanju postupka javne nabavke
I - PREDMET UREĐIVANjA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenje
postupaka javnih nabavki i praćenje izvršenja ugovora unutar Mesne zajednice „Mita
Vukosavljev“ Dolovo, kao i način planiranja i sprovođenja postupka nabavki na koje se
zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.
Pravilnikom se uređuju učesnici, odgovornosti, način obavljanja poslova
javnih nabavki u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke (u daljem tekstu:
Zakon), a naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način
određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i
istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke,
način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje
i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Primena pravilnika


Član 2.

Ovaj pravilnik je dužna da primenjuju Mesna zajednica „Mita Vukosavljev“
Dolovo koja je uključena u planiranje nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki,
izvršenje ugovora i kontrolu javnih nabavki.
Pravilnikom za javnu nabavku ć postupati:
1. Predsednik Saveta Mesne zajednice
2. Članovi Savet Mesne zajednice
3. Službenik za javnu nabavku
Predsednik Saveta Mesne zajednice u obavezi je da upozna članove Saveta
Mesne zajednice i angažovano lice za javnu nabavku sa obavezama, pravilima i
načinom postupanja koji je propisanim ovim Pravilnikom.
Poslove planiranja javnih nabavki i izrade predloga Plana javnih nabavki
dobara, usluga i izvođenja radova obavlja Savet Mesne zajednice, koji je zadužen i za
prostorno i urbanističko planiranje i uređenje mesne zajednice osim drugih poslova
uređenih Statutom.
Sprovođenje postupka javne nabavke, počevši od pripremanja predloga Odluke
o sprovođenju postupka javne nabavke, preko pripreme ostalih pratećih dokumenata
određenih Zakonom o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, oglašavanje javnih
nabavki, sve do pripreme predloga Odluke o dodeli ugovora ili zaključenju okvirnog
sporazuma odnosno Odluke o obustavi postupka javne nabavke, sprovodi angažovano
lice za javne nabavke. Lice angažovano na poslovima javne nabavke kojeg određuje

predsednik Saveta Mesne zajednice, učestvuje u pripremi modela ugovora kao
sastavnog dela konkursne dokumentacije i izradi ugovora kojim se okončava postupak
javne nabavke.
Realizaciju i praćenje sprovođenja ugovora iz javnih nabavki vrši Komisija za
građevinarstvo, Savet Mesne zajenice i predsednik Saveta, koji je podneo zahtev za
pokretanje postupka javne nabavke i kojem je predmetna nabavka preko potrebna.

Pojmovi


Član 3.

Javna nabavka je nabavka dobara, usluga ili radova od strane naručioca, na
način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu :
Zakon).
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje je nabavka dobara, usluga ili radova,
potrebnih za obavljanje poslova Mesne zajednice, a koja je izuzeta od primene odredaba
Zakona (član 11 do člana 21 ZJN) i nabavke ispod pragova utvrđenih članom 27 ZJN,
ali uz dužnost postupanja naručioca u skladu sa načelima Zakona.
Poslovi javnih nabavki su planiranje javne nabavke; sprovođenje postupka
javne nabavke uključujući, ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu
nabavku; izrada konkursne dokumentacije; izrada akata u postupku javne nabavke;
izrada ugovora o javnoj nabavci; praćenje izvršenja javne nabavke; svi drugi poslovi
koji su povezani sa postupkom javne nabavke.
Plan javnih nabavki je godišnji plan javnih nabavki naručioca, koji sadrži
podatke o konkretnim postupcima javnih nabavki (broju, predmetu, CPV oznaku,
procenjenoj vrednosti, vrsti postupka, okvirnim datumima pokretanja postupka).
Privredni subjekt je svako lice ili grupa lica, koje na tržištu nudi dobra,
usluge i radove, dok je ponuđač privredni subjekat koji je podneo ponudu.
Kandidat je privredni subjekt koji je podneo prijavu u restriktivnom postupku,
konkurentnom postupku sa pregovaranjem, pregovaračkom postupku, konkurentnom
dijalogu ili partnerstvu za inovaciju.
Ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaključen u pisanoj formi između
jednog ili više ponuđača i jednog ili više naručilaca u skladu sa sprovedenim
postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili
izvođenje radova.
Ugovor o javnoj nabavci (u daljem tekstu: ugovor) se zaključuje nakon sprovedenog
postupka javne nabavke, ako su za to ispunjeni Zakonom propisani uslovi. Postupak
javne nabavke sprovodi se u skladu s načelima Zakona.
Javna nabavka po partijama je nabavka čiji je predmet oblikovan u više
posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva označena u pozivu za podnošenje
ponuda i konkursnoj dokumentaciji.

Ciljevi pravilnika


Član 4.

Cilj pravilnika je da se nabavka sprovode u skladu sa Zakonom, da se obezbedi
primena načela predviđenih Zakonom o javnim nabavkama, a pre svega: načela
jednakosti privrednih subjekata, načela ekonomičnosti i efikasnosti, načela
obezbeđivanja konkurencija i zabrane diskriminacije, načela proporcionalnosti i
načela transparentnosti postupka javne nabavke, kao i da se obezbedi zaštita

ponuđača od bilo kog vida diskriminacije, da se obezbedi blagovremeno pribavljanje
dobara, usluga i radova uz najniže troškove, a u skladu sa objektivnim potrebama
Mesne zajednice „Mita Vukosavljev“ Dolovo, kao i sprečavanje korupcije.
Opšti ciljevi ovog pravilnika su:
1) jasno i precizno uređivanje i usklađivanje obavljanja svih poslova javnih
nabavki, a naročito planiranja, sprovođenja postupka i praćenja izvršenja ugovora o
javnim nabavkama;
2) utvrđivanje oblika komunikacije u postupku javne nabavke i u vezi sa
obavljanjem poslova javnih nabavki, a saglasno članovima od 44 do 46 Zakona o javnim
nabavkama,
3) utvrđivanje obaveze rada u objavljivanja na Portalu javnih nabavki,
4) evidentiranje svih radnji i akata tokom planiranja, prikupljanje
dokumentacije pri analiziranju tržišta, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o
javnim nabavkama;
5) uređivanje ovlašćenja i odgovornosti u svim fazama javnih nabavki;
6) kontrola planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javnih nabavki;
7) definisanje uslova i načina profesionalizacije i usavršavanja zaposlenih
koji obavljaju poslove javnih nabavki, sa ciljem pravilnog, efikasnog i ekonomičnog
obavljanja poslova iz oblasti javnih nabavki;

III - NAČIN PLANIRANjA NABAVKI

Član 5.

Pravilnikom se uređuju postupak, rokovi izrade i donošenja plana javnih
nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izmena plana javnih nabavki i
plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izvršenje plana javnih nabavki i plana
nabavki na koje se zakon ne primenjuje, nadzor nad izvršenjem, izveštavanje,
ovlašćenja i odgovornost organizacionih jedinica, odnosno lica koja učestvuju u
planiranju, kao i druga pitanja od značaja za postupak planiranja, u skladu sa Zakonom
i podzakonskim aktom.

Član 6.

Plan javnih nabavki sadrži obavezne elemente propisane Zakonom i
podzakonskim aktom i mora biti usaglašen sa budžetom Republike Srbije,
teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili finansijskim planom naručioca.
Plan javnih nabavki donosi nadležni organ naručioca – predsednik zajedno sa
članovima Saveta i službenikom za javne nabavke a u skladu sa pravilima o njegovom
sačinjavanju i dostavljanju koja su propisana Zakonom.
Nacrt i predlog Plana javnih nabavki izrađuje Službenik za javne nabavke
zajedno sa Savetom mesne zajednice i njenim predsednikom .
Plan javnih nabavki usvaja Skupšita Saveta Mesne zajednice..
Usvojeni Plan javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki i
internet strani naručioca.

Kriterijumi za planiranje nabavki

Član 7.

Kriterijumi koji se primenjuju za planiranje svake javne nabavke su:
1) da li je predmet javne nabavke u funkciji obavljanja delatnosti i u skladu sa
planiranim ciljevima koji su definisani u relevantnim dokumentima (propisi,
standardi, godišnji programi poslovanja, usvojene strategije i akcioni planovi...)
2) da li tehničke specifikacije i količine određenog predmeta javne nabavke
odgovaraju stvarnim potrebama naručioca;
3) da li je procenjena vrednost javne nabavke odgovarajuća s obzirom na ciljeve
nabavke, a imajući u vidu tehničke specifikacije, neophodne količine i stanje na
tržištu (cena i ostali uslovi nabavke);
4) da li javna nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova, kolika je
visina i kakva je priroda tih troškova i da li je kao takva isplativa;
5) da li postoje druga moguća rešenja za zadovoljavanje iste potrebe i koje su
prednosti i nedostaci tih rešenja u odnosu na postojeće;
6) stanje na zalihama, odnosno praćenje i analiza pokazatelja u vezi sa
potrošnjom dobara (nedeljno, mesečno, kvartalno, godišnje i sl);
7) prikupljanje i analiza postojećih informacija i baza podataka o dobavljačima
i zaključenim ugovorima;
8) praćenje i poređenje troškova održavanja i korišćenja postojeće opreme u
odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta
postojeće opreme i sl;
9) troškovi životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak nabavke,
troškovi upotrebe i održavanja, kao i troškovi odlaganja nakon upotrebe);
10) rizici i troškovi u slučaju nesprovođenja postupka javne nabavke, kao i
troškovi alternativnih rešenja.
Način iskazivanja potreba, provera iskazanih potreba i utvrđivanje stvarnih

potreba za svaku pojedinačnu nabavku

Član 8.

Predsednik Saveta Mesne i njeni članovi pre početka postupka prijavljivanja
potreba za predmetima javnih nabavki, dostavljaju ostalim učesnicima, uputstvo za
planiranje.
Uputstva za planiranje treba da budu u pisanoj formi, sa definisanim
obrascima, upitnicima i tabelama za prikupljanje i dostavljanje traženih podataka,
kako o javnim nabavkama koje se planiraju, tako i o realizaciji planiranih javnih
nabavki.
Obrasce izrađuje Službenik za javne nabavke i oni treba da sadrže sve podatke
koji su neophodni da bi sačinio godišnji Plan javnih nabavki, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Uputstvo za planiranje se izrađuje u skladu sa usvojenim planom razvoja i
sadrži metodologiju za utvrđivanje i iskazivanje potreba za predmetima javnih
nabavki, kriterijume i merila za određivanje redosleda prioriteta nabavki, ocenu
opravdanosti iskazanih potreba i procenu vrednosti nabavke.
Uputstvima se određuju polazni elementi za planiranje potreba uzimajući u
obzir podatke o izvršenim nabavkama, stanju zaliha i očekivanim promenama u
vršenju određenih poslovnih aktivnosti u skladu sa razvojnim ciljevima, relevantni

podaci u vezi sa projekcijom makroekonomskih i drugih relevantnih tržišnih
kretanja u planskoj godini.
Uputstvima se unificira i standardizuje iskazivanje potrebe za određenim
dobrima, uslugama i radovima.

Član 10.

Postupak planiranja predsednik Saveta Mesne zajednice i njeni članovi
počinju utvrđivanjem stvarnih potreba za predmetima nabavki, koji služe zadovoljenju
potreba i interesa građana naseljenog mesta.
Stvarne potrebe za dobrima, uslugama i radovima koje treba nabaviti Savet
mesne zajednice i predsednik određuju u skladu sa kriterijumima za planiranje javnih
nabavki.

Član 11.

Proveru da li su iskazane potrebe u skladu sa kriterijumima za planiranje
nabavki vrši Savet Mesne zajednice u saradnji sa službenikom za javne nabavke.
Nakon izvršene provere, Savet Mesne zajednice i službenik za javnu nabavku
obaveštava predsednika Saveta o svim uočenim neslaganjima potreba sa
kriterijumima za planiranje nabavki.

Član 12.

Nakon prijema obaveštenja iz člana 11. pravilnika, predsednik Saveta, vrši
neophodne ispravke i utvrđuje stvarnu potrebu za svaku pojedinačnu javnu nabavku, o
čemu obaveštava Savet Mesne zajednice i službenika za javnu nabavku.
Pravila i način određivanja predmeta nabavke i
tehničkih specifikacija predmeta nabavke

Član 13.

Predmet javne nabavke su dobra, usluge ili radovi koji su određeni u skladu sa
Zakonom i Opštim rečnikom nabavki.
Tehničkim specifikacijama se predmet nabavke određuje u skladu sa Zakonom i
kriterijumima za planiranje javnih nabavki, kojim su predviđene karakteristike
dobara, usluga ili radova koji su predmet nabavke, opisani na jednostavan, jasan,
objektivan, razumljiv i logično struktuiran način i koji odgovara potrebama
naručioca.
Tehnička lica (projektanti, izvođači radova, agencije za stručni nadzor,
činioci iz gradske uprave, skretarijat za urbanizam i dr.) određuju tehničku
specifikaciju opisom karakteristika dobara, usluga ili radova.
U slučaju javne nabavke dobara i usluga, tehnička specifikacija određuje
karakteristike dobara ili usluga kao što su: nivo kvaliteta i metode za njegovo
osiguranje, sigurnost, nivo uticaja na životnu sredinu i ocenu usaglašenosti.
Kod javne nabavke dobara, tehnička specifikacija može sadržati i dimenzije
predmetnog dobra, sirovinski sastav, upotrebu proizvoda, kao i druge karakteristike
koje se tiču proizvoda kao što su: naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologija,
oznake, testiranja, pakovanje i sl.
U slučaju nabavke radova, tehnička specifikacija, pored napred navedenih
karakteristika, može da sadrži i propise o projektima i obračunu troškova, probi,
inspekciji i uslovima preuzimanja, kao i o tehnici ili metodu gradnje.

Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji pozivamo na srpske, evropske,
međunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta, svako pozivanje mora biti
praćeno rečima „ili odgovarajuće“.
Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji navode elementi kao što je robni znak,
patent, tip ili proizvođač, to mora biti praćeno rečima „ili odgovarajuće“.
Tehničku specifikaciju potpisuje tehničko lice koje ju je izradilo i
prdsednik Saveta Mesne zajednice.

Pravila i način određivanja procenjene vrednosti nabavke

Član 14.

Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez poreza na dodatu
vrednost.
Procenjena vrednost javne nabavke obuhvata ukupni plativi iznos ponuđaču.
Procenjena vrednost nabavke određuje se u skladu sa tehničkim
specifikacijama utvrđenog predmeta nabavke i utvrđenim količinama, a kao rezultat
prethodnog iskustva u nabavci konkretnog predmeta nabavke i sprovedenog
istraživanja tržišta.

Način ispitivanja i istraživanja tržišta predmeta nabavke

Član 15.

Službenik za javne nabavke i predsednik Saveta i članovi, ispituju i
istražuju tržište svakog pojedinačnog predmeta nabavke, i to tako što: ispituju
stepen razvijenosti tržišta, upoređuju cene više potencijalnih ponuđača, prate
kvalitet, period garancije, način i troškove održavanja, rokove isporuke, postojeće
propise i standarde, mogućnosti na tržištu za zadovoljavanje potreba naručioca na
drugačiji način i dr.
Službenik za javne nabavke, građevinska komisija i Savet Mesne zajednice,
ispituju i istražuju tržište na neki od sledećih načina:
- ispitivanjem prethodnih iskustava u nabavci ovog predmeta nabavke
(postojeće informacije i baze podataka o dobavljačima i ugovorima);
- istraživanjem putem interneta (cenovnici ponuđača, Portal javnih nabavki,
sajtovi drugih naručilaca, sajtovi nadležnih institucija za objavu relevantnih
informacija o tržišnim kretanjima...);
- ispitivanje iskustava drugih naručilaca;
- primarno sakupljanje podataka (ankete, upitnici...)
- na drugi pogodan način, imajući u vidu svaki predmet nabavke pojedinačno.
Procenjena vrednost javne nabavke određena u skladu sa načinom ispitivanja i
istraživanja tržišta predmeta nabavke mora biti validna u vreme pokretanja
postupka javne nabavke za svaki konkretan predmet nabavke.
Ispitivanje i istraživanje tržišta moraju se vršiti na objektivan i
sistematičan način, posebno vodeći računa o načelu jednakosti ponuđača i što većoj
konkurentnosti.

Određivanje odgovarajuće vrste postupka i
utvrđivanje istovrsnosti dobara, usluga i radova


Član 16.

Službenik za javne nabavke, nakon utvrđivanja spiska svih predmeta javnih
nabavki, određuje ukupnu procenjenu vrednost istovrsnih predmeta javnih nabavki.
Službenik za javne nabavke, određuje vrstu postupka za svaki predmet nabavke,
u skladu sa ukupnom procenjenom vrednošću istovrsnog predmeta nabavke, i u skladu
sa drugim odredbama Zakona.
U skladu sa prethodno definisanom vrstom postupka, Službenik za javne
nabavke i predsednik Saveta objedinjuje sva istovrsna dobra, usluge i radove u
jedinstveni postupak, gde god je to moguće, imajući u vidu dinamiku potreba i
plaćanja.
Način određivanja perioda na koji se ugovor o javnoj nabavci zaključuje

Član 17.

Savet Mesne zajednice i predsednik, određuju period na koji se ugovor o javnoj
nabavci zaključuje, u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama naručioca,
načelom ekonomičnosti i efikasnosti, a kao rezultat istraživanja tržišta svakog
predmeta nabavke.

Određivanje dinamike pokretanja postupka nabavke

Član 18.

Dinamiku pokretanja postupaka nabavki određuje Savet Mesne zajednice na
predlog predsednika Saveta Mesne zajednice, a imajući u vidu vrstu postupka javne
nabavke koji se sprovodi za svaki predmet nabavke, objektivne rokove za pripremu i
dostavljanje ponuda, propisane rokove za zahtev za zaštitu prava i isteka roka važenja
prethodno zaključenog ugovora.

Ispitivanje opravdanosti rezervisane javne nabavke

Član 19.

Predsednik Saveta Mesne zajednice, uz konsultaciju sa Službenikom za javne
nabavke, kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke, određuju da li je
opravdano odnosno objektivno moguće sprovesti rezervisanu javnu nabavku.
Ispitivanje opravdanosti zajedničkog sprovođenja javne nabavke

Član 20.

Savet Mesne zajednice, predsednik zajedno sa Službenikom za javne nabavke
određuje da li je opravdano zajedničko sprovođenje javne nabavke, imajući u vidu
rezultate istraživanja tržišta svakog predmeta nabavke i potrebe naručioca.
Izrada i donošenje plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne

primenjuje


Član 21.

Obaveze i ovlašćenja odnosno odgovornosti učesnika u planiranju su
definisani tako što u predviđenom roku:
- Do 15. avgusta Savet Mesne zajednice, u saradnji sa organima vlasti iz Gradske
uprave dostavlja uputstvo, za planiranje standardizovane obrasce i tabele
Službeniku za javne nabavke i obaveštava o roku za prijavljivanje potreba;
–Predsednik Saveta i članovi utvrđuju i iskazuju potrebe za predmetima javnih
nabavki (dostavljaju opise predmeta nabavki, procenu vrednosti nabavke, kao i
obrazloženja koja su od značaja za ocenu opravdanosti, procenu prioriteta nabavke,
kao i određivanje vrste postupka nabavke)
– Do 30. septembra predsednik Saveta Mesne zajednice uz saglasnost organa lokalne
vlasti, dostavlja Službeniku za javne nabavke dokument sa iskazanim potrebama;
–Službenik za javne nabavke proverava iskazane potrebe (vrši formalnu, računsku i
logičku kontrolu predloženih predmeta, količina, procenjene vrednosti, prioriteta
nabavki kao i ostalih podataka, i predlaže njihove ispravke) i o tome obaveštava
predsednika Saveta;
– Do 15. novembra predsednik Saveta, organi lokalne vlasti, članovi Saveta
razmatraju usklađenost prijavljenih potreba predmeta nabavki sa stvarnim potrebama
naručioca, a pre svega sa strateškim prioritetima, usvojenim operativnim ciljevima
i odobrenim projektima i ocenjuje opravdanost prijavljenih potreba. Organi lokalne
vlasti mogu od Saveta Mesne zajednice i predsednika kao učesnika u planiranju i
zahtevati dodatna objašnjenja i izmene planiranih predmeta nabavke, količina,
procenjene vrednosti, redosleda prioriteta i dr.;
– Do 30. novembra Savet Mesne zajednice i predsednik vrši usklađivanja u skladu sa
preporukama organa lokalne vlasti Gradske uprave, i sačinjava Nacrt plana javnih
nabavki na nivou naručioca, u skladu sa Zakonom.
– Do 30. decembra Službenik za javne nabavke, sačinjava Predlog plana javnih nabavki
na nivou naručioca, u skladu sa Zakonom, nakon usaglašavanja Plana nabavki sa
budžetom lokalne samouprave i finansijskim planom naručioca u skladu sa
raspoloživim sredstvima iz finansijskog plana.
U istim rokovima priprema se i Plan nabavki na koje se ZJN ne primenjuje.

Usaglašavanje sa nacrtom finansijskog plana
i izrada Predloga plana nabavki

Član 22.

Obaveze, ovlašćenja i odgovornosti učesnika u planiranju u ovoj fazi su
definisani tako što u predviđenom roku:
- Savet Mesne zajednice na osnovu reda prioriteta nabavki, kriterijuma i
merila unapred određenih uputstvom za planiranje, dostavlja Službeniku za
javne nabavke obrazloženi predlog potrebnih korekcija Nacrta plana javnih
nabavki i plana nabavki na koje se ZJN ne primenjuje, radi usklađivanja sa
nacrtom finansijskog plana ili nacrtom budžeta Republike Srbije,
teritorijalne autonomije, lokalne samouprave;
- Predsednik Saveta Mesne zajednice dostavlja predloge korekcije Nacrta plana
javnih nabavki i plana nabavki na koje se ZJN ne primenjuje,
- Do 30. decembra Službenik za javne nabavke, unosi korekcije Nacrta plana
nabavki i nakon usklađivanja sa predlogom finansijskog plana, priprema
Predlog plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se ZJN ne primenjuje, koji
dostavlja Nadzornom odboru preduzeća na usvajanje.


Član 23.

Skupština Saveta Mesne zajednice usvaja Plan javnih nabavke i plan nabavki
na koje se ZJN ne primenjuje, posle usvajanja Finansijskog plana odnosno budžeta
lokalne samouprave, a najkasnije do 31. januara.


Član 24.

Usvojeni Plan javnih nabavki i Plan nabavki na koje se ZJN ne primenjuje,
Savet Mesne zajednice i predsednik dostavljaju Službeniku za javne nabavke odmah
nakon donošenja.
Usvojeni Plan javnih nabavki, Službenik za javne nabavke, objavljuje
elektronskim putem, na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca, u roku
od 10 dana od dana donošenja.

Član 25.

Ako pojedini podaci iz Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se ZJN ne
primenjuje, predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje
tajnost podataka, ti podaci iz plana se objavljuju na Portalu javnih nabavki, uz
korišćenje opcije da budu vidljivi samo Kancelariji za javne nabavke i Državnoj
revizorskoj instituciji.
Internim aktom naručioca – pravilnikom, definiše se poslovna tajna, a u
smislu Zakona o zaštiti poslovne tajne.


Član 26.

Izmene i dopune Plana javnih nabavki donose se u postupku koji je propisan za
donošenje plana javnih nabavki, kada su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.
Izmene i dopune plana javnih nabavki, Službenik za javne nabavke objavljuje
elektronskim putem, na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca, u roku
od 10 dana od dana donošenja.
Izmena i dopuna plana javnih nabavki mora da bude u skladu sa propisima
kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno raspolaganje finansijskim sredstvima.
Izmenom i dopunom plana javnih nabavki smatra se izmena u pogledu povećanja
procenjene vrednosti javne nabavke za više od 10%, izmena predmeta javne nabavke
odnosno planiranja nove javne nabavke.

Nadzor nad izvršenjem plana nabavki

Član 27.

Savet Mesne zajednice, predsednik i Službenik za javne nabavke, su dužni da
prate izvršenje plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje,
po različitim kriterijumima (poziciji plana, predmetu nabavke, vrsti postupka,
broju zaključenih ugovora, dobavljačima, realizaciji i važenju pojedinačnih ugovora
i sl).
Praćenje realizacije omogućava analizu ostvarenih rezultata, preciznije i
sigurnije planiranje u budućem periodu, te povećanje efikasnosti i kvaliteta
poslovnih procesa uz uštede koje proizilaze iz profesionalnog pristupa procesu
osmišljenog planiranja.

Izveštaj o izvršenju plana nabavki

Član 28.

Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki sačinjava se i dostavlja na sledeći
način:
- Savet Mesne zajednice i Službenik za javne nabake, na osnovu sopstvenog
praćenja realizacije ugovora o javnim nabavkama, sačinjava izveštaj o izvršenju plana
nabavki za prethodnu godinu,
- Izveštaj o izvršenju plana zajedno sa analizom i preporukama za unapređenje
sistema planiranja dostavlja predsedniku Saveta Mesne zajednice na uvid do 31.
marta tekuće godine za prethodnu godinu.

IV- CILjEVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 29.

U postupku javne nabavke moraju biti ostvareni ciljevi postupka javne
nabavke, koji se odnose na:
1) celishodnost i opravdanost javne nabavke – pribavljanje dobara, usluga ili
radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovoljavanje stvarnih
potreba naručioca na efikasan, ekonomičan i efektivan način;
2) ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava – princip „vrednost za
novac“, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po
najpovoljnijoj ceni;
3) efektivnost (uspešnost) odnosno stepen do koga su postignuti postavljeni
ciljevi, kao i odnos između planiranih i ostvarenih efekata određene nabavke;
4) transparentno trošenje javnih sredstava;
5) obezbeđivanje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne
nabavke;
6) zaštita životne sredine i obezbeđivanje energetske efikasnosti;
7) blagovremeno i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke za potrebe
nesmetanog odvijanja procesa rada naručioca i blagovremenog zadovoljavanja potreba
ostalih korisnika.
V - DOSTAVLjANjE, PRIJEM I KOMUNIKACIJA U POSLOVIMA JAVNIH

NABAVKI


Član 30.

Komunikacija u postupku javne nabavke između Naručioca i privrednih
subjekata vrši se putem Portala javnih nabavki odnosno putem pošte, kurirske
službe i elektronskim putem – slanjem elektronske pošte, u skladu sa odredbama
Zakona i uputstvom o korišćenju Portala javnih nabavki iz člana 184. Zakona.
Izuzetno, komunikacija između Naručioca i privrednih subjekata može da se
vrši i usmenim putem, ako se ta komunikacija ne odnosi na bitne elemente postupka
javne nabavke i ako Zakonom nije drugačije propisano, pod uslovom da je njena
sadržina u zadovoljavajućoj meri dokumentovana. Način dokumentovanja je sastavljanje
službenih beleški ili zapisnika, audio snimaka i sl.


Član 31.

Ukoliko elektronski pristup konkursnoj dokumentaciji ne može da se
obezbedi elektronskim sredstvima iz razloga navedenih u Zakonu, Mesna zajednica
„Mita Vukosavljev“ Dolovo kao naručilac, je dužna da u konkursnoj dokumentaciji i
izveštaju obrazloži razloge za to.
Komunikacija unutar organizacionih jedinica vrši se pisanim putem ili
elektronskim putem (mail).
U slučaju elektronske komunikacije, datum slanja dokumenta smatra se danom
prijema.

Član 32.

Sva elektronska pošta vezana za javne nabavke dostavlja se na imejl adresu
Odeljenja javnih nabavki, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, internet sajtu
naručioca i konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa zakonom ili posebnim propisom.
Ako se pri prijemu, pregledu ili otvaranju elektronske pošte utvrde
nepravilnosti ili drugi razlozi koji onemogućavaju postupanje po ovoj pošti (npr.
nedostatak osnovnih podataka za identifikaciju pošiljaoca – imena i prezimena ili
adrese, nemogućnost pristupa sadržaju poruke, format poruke koji nije propisan,
podaci koji nedostaju i sl.), ta pošta se preko i-mejl naloga vraća pošiljaocu, uz
navođenje razloga vraćanja.
Službenik za javnu nabavku, dužnan je da bez odlaganja dostavi, radi zavođenja,
svu elektronsku poštu koju je upotrebom i-mejl naloga ili na drugi odgovarajući
način neposredno primio od drugih lica, a koja sadrži akte, dopunjava, menja,
prekida ili završava neka službena radnja, odnosno poslovna aktivnost.
Potvrda o prijemu elektronske pošte izdaje se korišćenjem imejl naloga
(korisničke adrese) ili na drugi pogodan način.


Član 33.

Sva akta u postupku javne nabavke potpisuje odgovorno lice naručioca –
predsednik Saveta Mesne zajednice, a parafira Službenik za javne nabavke koji je
obrađivao predmet, izuzev akata koje u skladu sa odredbama Zakona potpisuje komisija
za javnu nabavku.

VI - SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke

Član 34.

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke podnosi predsednik Saveta Mesne
zajednice koji je korisnik javne nabavke, odnosno koji je ovlašćen za podnošenje
zahteva (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ukoliko je javna nabavka predviđena
Planom javnih nabavki naručioca za tekuću godinu.
Zahtev iz stava 1. ovog člana ova, prosleđuje se Službeniku za javne nabavke, u
roku za pokretanje postupka koji je određen Planom javnih nabavki.
Zahtev za pokretanje javne nabavke podnosi se na obrascu posebno predviđenom
za tu namenu.

Podnosilac zahteva dužan je da odredi predmet javne nabavke, procenjenu
vrednost, tehničke specifikacije, kvalitet, opis dobara, radova ili usluga, način
sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, tehničke propise i
standarde koji se primenjuju, garantni rok, tako da ne koristi diskriminatorske
uslove i tehničke specifikacije.
Količinu dobara, rok i mesto izvršenja usluge ili isporuke dobara,garantni
rok, eventualne dodatne uslove za javnu nabavku, kao i aproprijaciju u budžetu, određuju
podnosilac zahteva.
Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke potpisuju: tehničko lice koje je
pripremalo tehničku specifikaciju a predsednik Saveta parafira ukoliko se
saglasio sa sprovođenjem javne nabavke. Pre nego što predsednik Saveta Mesne
zajednice parafira Zahtev za pokretanje postupka, Službenik za javne nabavke je
dužan da proveri da li je zahtev uredan sa stanovišta Zakona o javnim nabavkama i da
ga potpiše ukoliko isti nema nedostatke.
U zahtevu za pokretanje postupka, predsednik Saveta, navodi ime i prezime
lica ili članova komisije koji će vršiti kvalitativni i kvantitativni prijem
dobara, usluga ili radova.

Član 35.

Podnosilac zahteva uz zahtev za pokretanje postupka javne nabavke, dostavlja
obrazloženje za pokretanje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda i potrebne dokaze, ukoliko smatra da su ispunjeni Zakonom
propisani uslovi za pokretanje ove vrste postupka.
Službenik za javne nabavke, nakon objavljivanja obaveštenja o sprovođenju
pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, upućuje Kancelariji za javne
nabavke zahtev za dobijanje mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
po članu 61 stav 1 tačka 1 i 2, o čemu obaveštava podnosioca zahteva.

Član 36.

Po prijemu zahteva za pokretanje postupka javne nabavke, Službenik za javne
nabavke dužan je da proveri da li isti sadrži sve utvrđene elemente, a naročito da li
je javna nabavka predviđena Planom javnih nabavki naručioca za tekuću godinu.
Ukoliko podneti zahtev sadrži nedostatke, odnosno ne sadrži sve potrebne
elemente, isti se bez odlaganja vraća podnosiocu zahteva na ispravku i dopunu, koja
mora biti učinjena u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko je zahtev za pokretanje postupka javne nabavke uredan (bez nedostataka),
isti će potpisati Službenik za javne nabavke.
Način postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke

Član 37.

Na osnovu zahteva za pokretanje postupka sa kojim se saglasio predsednik
Saveta Mesne zajednice, Službenik za javnu nabavku bez odlaganja sačinjava predlog
odluke o sprovođenju postupka javne nabavke koja sadrži podatke o predmetu javne
nabavke, vrsti postupka, procenjenoj vrednosti javne nabavke ukupno i za svaku
partiju (ako je nabavka obrazovana po partijama) i sastav komisije za javnu nabavku.
Odluka sadrži i razlog primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog
poziva, ukoliko se takva vrsta postupka pokreće.

Odluku o sprovođenju postupka javne nabavke potpisuje predsednik saveta
Mesne zajednice, a parafira Službenik za javne nabavke koji je predmet obrađivao.
Postupak javne nabavke se smatra pokrenutim danom objavljivanja javnog
poziva, osim u slučaju pregovaračkog poziva bez objavljivanja javnog poziva, kada se
smatra da je postupak pokrenut danom slanja poziva za podnošenje ponuda.
Način imenovanja članova komisije za javnu nabavku, odnosno lica koja sprovode

postupak javne nabavke


Član 38.

Komisija za javnu nabavku mora da ima neparan broj članova, a najmanje tri
člana od kojih je jedan član - lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz pravne
naučne oblasti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master,
specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno visoko
obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim
studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine ili službenik za javne nabavke sa
visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije –
master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije)
odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine ili lice koje je steklo
sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu ZJN.
Članovi komisije imenuju se iz reda zaposlenih u preduzeću kao korisnika
nabavke, a mogu biti imenovani i članovi iz drugih organizacionih jedinica ukoliko
za to postoji objektivna potreba.
Za članove komisije se imenuju lica koja imaju odgovarajuće stručno
obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, kao tehnička lica.
Konačnu odluku o tehničkim licima koja će biti članovi Komisije za javne
nabavke, donosi predsednik Saveta Mesne zajednice.
Ako naručilac nema zaposleno lice koje ima odgovarajuće stručno obrazovanje
iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, u komisiju se može imenovati lice koje
nije zaposleno kod naručica.
U komisiju se ne mogu imenovati lica koja mogu biti u sukobu interesa za
predmet javne nabavke.
Nakon otvaranja ponuda, članovi komisije potpisuju izjavu kojom potvrđuju da u
predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa.Ukoliko su članovi komisije u
sukobu interesa, članovi komisije o tome bez odlaganja obaveštavaju predsednika,
preko Službenika za javne nabavke, kako bi se preduzele potrebne mere i izbegle
štetne posledice za dalji tok javne nabavke.
Način pružanja stručne pomoći komisiji, odnosno licima koja sprovode

postupak javne nabavke


Član 39.

Predsednik Saveta i svi njeni članovi su dužni da u okviru svoje nadležnosti
pruže stručnu pomoć Službeniku za javne nabavke.
Članovi Saveta su dužni da da pisanim putem odgovore na zahtev angažovanom
licu za Javnu nabavku u skladu sa propisanim rokovima za postupanje.
Ukoliko stručno lice za tehnička pitanja ne odgovori Službeniku za javne
nabavke ili ne odgovori u roku, angažovano lice za javne nabavke obaveštava
predsednika Saveta Mesne zajednice, koji će preduzeti sve potrebne mere predviđene
pozitivnim propisima za nepoštovanje radnih obaveza.

Način postupanja u toku izrade konkursne dokumentacije

Član 40.

Lice angažovano za javnu nabavku priprema konkursnu dokumentaciju, na način
utvrđen Zakonom i podzakonskim aktima, tako da ponuđači na osnovu iste mogu da
pripreme prihvatljivu i odgovarajuću ponudu.
Konkursna dokumentacija mora da sadrži elemente propisane pozitivnim
zakonskim propisima kojim su uređeni obavezni elementi konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki.
Službenik za javne nabavke je dužan da, u skladu sa Zakonom i odlukom o
sprovođenju postupka, sprovede sve radnje potrebne za realizaciju javne nabavke.

Dodatne informacije ili pojašnjenja i
izmene i dopune konkursne dokumentacije

Član 41.

Dodatne informacije ili pojašnjenja i potrebne izmene i dopune konkursne
dokumentacije, sačinjava službenik za javnu nabavku u saradnji sa tehničkim licima
koja poseduju potrebna znanja iz oblasti u kojoj se javna nabavka sprovodi.
Objavljivanje u postupku javne nabavke

Član 42.

Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci, konkursne dokumentacije i drugih akata u
postupku javne nabavke vrši službenik za javne nabavke za potrebe naručioca, u
skladu sa Zakonom.
Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na Portalu javnih nabavki na
standardnim obrascima, čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke.
Javni poziv i prethodno informativno obaveštavanje su jedini oglasi koji se
objavljuju i na Portalu službenih glasila Republike Srbije, ukoliko je u pitanju
javna nabavka čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od 5.000.000,00 (5 miliona)
dinara bez pdv-a.
Oglasi za javne nabavke čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa
evropskih pragova objavljuju se i u Službenom listu Evropske unije. Navedena
odredba ima odloženu primenu odnosno obaveza objavljivanja za naručioca nastaje od
dana pristupanja Republike Srbije evropskoj uniji.
Otvaranje ponuda


Član 43.

Ponuđači ponude podnose elektronskim putem na Portala javnih nabavki, tako
da Portal dostavlja potvrdu ponuđaču o vremenu i datumu prijema ponude. Delovi
ponude mogu biti dostavljeni direktno naručiocu, i to: menica kao sredstvo
obezbeđenja za ozbiljnost ponude, uzorak i sl. U toj situaciji, naručilac će na koverti
naznačiti datum i vreme prijema. Naručilac ima obavezu da primljene delove ponude

čuva na način da ne dođu u posed neovlašćenog lica, kao i da čuva podatke o tome koji
ponuđač je dostavio deo ponude.
Otvaranje ponuda se sprovodi preko Portala javnih nabavki, odmah nakon
isteka roka za podnošenje ponuda. Zapisnik o otvaranju ponuda će biti automatski
kreiran od Portala javnih nabavki i kao takav će biti dostavljen naručiocu i
ponuđačima.
Naručilac će isključiti javnost u postupku otvaranja ponuda ukoliko je to
potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona
kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu
zakona kojim se uređuje tajnost podataka. Ukoliko se iz navedenih razloga isključi
javnost u postupku otvaranja ponuda, naručilac je dužan da već u pozivu za podnošenje
ponuda pruži potencijalnim ponuđačima informaciju o tome.
U slučaju kada pored elektronske ponude postoje i delovi ponude koji se
podnose direktno naručiocu, tada naručilac mora da organizuje javno otvaranje
ponude, gde će moći da prisustvuju ponuđači i gde će komisija naručioca otvoriti te
delove ponuda i zapisnički konstatovati ko je od ponuđača šta dostavio.
Način postupanja u fazi stručne ocene ponuda

Član 44.

Komisija za javnu nabavku je dužna da, nakon otvaranja ponuda, pristupi
stručnoj oceni ponuda u skladu sa Zakonom, i o pregledu i oceni ponuda za javnu
nabavku službenik za javnu nabavku sačini Izveštaj o stručnoj oceni ponuda.
Službenik za javne nabavke je primarno odgovoran za pregled i ocenu ponuda,
naročito po pitanju dostavljanja dokaza u vezi sa osnovima za isključenje iz člana 111
ZJN i eventualno kriterijuma za izbor privrednih subjekata iz člana 114 ZJN
(ukoliko su isti traženi konkursnom dokumentacijom), kao i drugih formalni
pretpostavki za prihvatljivost ponude.
Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naročito sledeće podatke:
1) predmet javne nabavke,
2) procenjenu vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju ukoliko
je javna nabavka obrazovana po partijama,
3) vrednost ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamičke nabavke,
4) osnovne podatke o ponuđačima odnosno kandidatima,
5) naziv izabranog ponuđača odnosno kandidata, razloge zbog kojih je njegova
ponuda izabrana odnosno prijava prihvaćena, deo ugovora ili okvirnog sporazuma koji
će izvršavati podizvođač i naziv podizvođača ako postoji,
6) rezultate ocene ponuda i ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta i, ako je primenjivo, kriterijum ili pravila za smanjenje broja
kandidata, ponuda i rešenja i to:
- nazive izabranih kandidata ili ponuđača i razloge za njihov izbor,
- naziv odbijenih/isključenih kandidata ili ponuđača, razloge za odbijanje
njihovih prijava ili ponuda i ponuđenu cenu tih proizvoda,
7) razloge za odbijanje ponude za koje se ustanovi da su neuobičajeno niske,
8) način rangiranja ponuda,
9) okolnosti koje opravdavaju primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja
javnog poziva,
10) okolnosti koje opravdavaju primenu konkurentnog postupka sa
pregovaranjem i konkurentnog dijaloga koji sprovodi javni naručilac,
11) razloge zbog kojih je naručilac odlučio da obustavi postupak javne nabavke,

12) razloge iz člana 45 stav 3 i 5 ZJN zbog kojih nisu korišćenja elektronska
sredstva za podnošenje ponuda,
13) sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete, kada je
primenljivo,
14) obrazloženje razloga zbog kojih predmet javne nabavke nije podeljen u
partije u skladu sa članom 36 stav 2 ZJN.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na izveštaj o stručnoj oceni
prijava.

Donošenje odluke u postupku

Član 45.

U skladu sa Izveštajem o stručnoj oceni ponuda i pod uslovom da su se stekli
uslovi za dodelu ugovora, komisija za javnu nabavku priprema predlog odluke o dodeli
ugovora, predlog odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, predlog odluke o obustavi
postupka javne nabavke, odnosno predlog odluke o priznavanju kvalifikacije.
Predlog odluke o dodeli ugovora dostavlja se predsedniku Saveta Mesne
zajednice na potpisivanje, pošto ga je prethodno potpisao i pripremio Službenik za
javne nabavke.
Potpisana odluka iz stava 1. ovog člana se objavljuje se na Portalu javnih
nabavki, u roku od 3 dana od dana donošenja.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na odluku o zaključenju okvirnog
sporazuma odnosno o priznanju kvalifikacije.

Član 46.

Komisija za javnu nabavku je dužna da prilikom analize i odabira ponuda, vodi
računa da ponuđena cena ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke.
Ukoliko je od momenta planiranja javne nabavke do momenta pokretanja
postupka ili u toku postupka javne nabavke, došlo do promene cena na tržištu,
naručilac može da prihvati ponudu čija je ponuđena cena veća od procenjene
vrednosti, ukoliko su svi ponuđači ponudili veću cenu od procenjene vrednosti
i ukoliko je ponuđena cena u skladu sa tržišnim cenama u momentu odabira
ponude.
Izuzetno, ukoliko je procenjena vrednost javne nabavke ispod evropskih
pragova, a u svim ponudama je ponuđena cena koja je jednaka ili veća od iznosa
evropskih pragova, naručilac nema opciju da prihvati cenu iznad procenjene
vrednosti.

Član 47.

Komisija za javnu nabavku je dužna da izradi predlog odluke o obustavi
postupka ako:
- postoje dokazivi razlozi, koji nisu mogli da se predvide u vreme pokretanja
postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča,
- postoje dokazivi razlozi usled kojih je prestala potreba naručioca za
predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine,
odnosno u narednih 6 (šest) meseci,
- postoje poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate ranije, došlo da
bitne promene u sadržaju dokumentacije o nabavci,

- nije dostavljena nijedna ponuda odnosno nijedna prijava,
- nijedan kandidat ne ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog
subjekta,
- je u javnoj nabavci čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih
pragova, u svim ponudama ponuđena cena jednaka ili veća od iznosa evropskih
pragova,
- nije dobio unapred određen broj kandidata ili ponuda za zaključenje okvirnog
sporazuma, osim u slučaju iz člana 66 stav 8 ZJN,
- nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatljive.
Potpisana odluka o obustavi postupka se objavljuje se na Portalu javnih
nabavki, u roku od 3 dana od dana donošenja.

Način postupanja u toku zaključivanja ugovora

Član 48.

Po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, nakon donošenja odluke
o dodeli ugovora ili odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odnosno ako u roku
predviđenim Zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu
prava odbačen ili odbijen, službenik za javne nabavke sačinjava predlog ugovora u
saradnji sa Direktorom i isti mora odgovarati modelu ugovora iz konkursne
dokumentacije.
Ugovor potpisuje predsednik Saveta Mesne zajednice u roku ne dužem od pet
dana.
Potpisan ugovor, Službenik za javne nabavke dužan je da dostavi ponuđaču
kome je dodeljen ugovor u roku od 10 (deset) dana od dana proteka roka za podnošenje
zahteva za zaštitu prava.
Ugovor se sačinjava u dovoljnom broju primeraka odnosno 4 primerka od toga
dva primerka za naručioca i dva primerka za ponuđača kome je dodeljen ugovor.
Postupanje u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava

Član 49.

Komisija za javne nabavke u saradnji sa Službenikom za javnu nabavku, postupa
po prijemu zahteva za zaštitu prava, u skladu sa Zakonom.
VII - OVLAŠĆENjA I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Član 50.

Službenik za javnu nabavku koordinira radom komisija za javne nabavke, pruža
stručnu pomoć komisiji u vezi sa sprovođenjem postupka i obavlja druge aktivnosti u
vezi sa sprovođenjem postupka javne nabavke.
Za zakonitost sprovođenja postupka javne nabavke, sačinjavanje predloga i
donošenje odluka i drugih akata u postupku javne nabavke odgovorni su: Predsednik
Saveta Mesne zajednice, Službenik za javne nabavke i članovi Komisije za javnu
nabavku.
Akte u postupku javne nabavke sačinjava službenik za javne nabavke, a komisija
za javnu nabavku, sačinjava konkursnu dokumentaciju i izveštaj o stručnoj oceni
ponuda.

Dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, određuje komisija za javnu
nabavku, a pre svega tehnička lica u komisiji.
Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke određuje podnosilac
zahteva i odgovoran je za iste, a dužan je da potpiše tehničkih specifikacija.
Tehničke specifikacije, kao obavezan deo konkursne dokumentacije,
podnosilac zahteva određuje na način koji će omogućiti zadovoljavanje stvarnih
potreba naručioca i istovremeno omogućiti širokom krugu ponuđača da podnesu
odgovarajuće ponude.
Komisija može izvršiti izmenu tehničkih specifikacija, uz prethodno
pribavljenu saglasnost, podnosioca zahteva odnosno tehničkih lica.
Kriterijume za dodelu ugovora i elemente kriterijuma, kao i metodologiju za
dodelu pondera za svaki element kriterijuma, način navođenja, opisivanja i
vrednovanja elemenata kriterijuma u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuje komisija u
saradnji sa odeljenjem javnih nabavki, uzimajući u obzir vrstu, tehničku složenost,
trajanje, vrednost javne nabavke i sl.
Utvrđivanje uporedivosti ponuđene cene sa tržišnom cenom vrši komisija.
Model ugovora sačinjava službenik za javnu nabavku u saradnji sa ovlašćenim
licem naručioca i po potrebi tehničkim licima.
U postupku zaštite prava postupa službenik za javnu nabavku u saradnji sa
komisijom za nabavku. Ako je zahtev za zaštitu prava uredan, blagovremen i izjavljen
od strane ovlašćenog lica, odnosno ako ispunjava sve uslove određene zakonom,
komisija za javnu nabavku uz pomoć službenika za javnu nabavku, dužan je da na osnovu
činjeničnog stanja, u ime i za račun naručioca odluči po podnetom zahtevu, tako što
sa primljenim zahtevom za zaštitu prava preduzima radnje na način, u rokovima i po
postupku koji je propisan Zakonom.
Za postupanje u rokovima za zaključenje ugovora, odgovoran je predsednik Saveta
Mesne zajednice.
Prikupljanje podataka, sačinjavanje i dostavljanje izveštaja o javnim nabavkama
Kancelariji za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji vrši Službenik za
javnu nabavku, a u skladu sa odredbama Zakonom. Izveštaje potpisuje predsednik
Saveta Mesne zajednice.

VIII - NAČIN OBEZBEĐIVANjA KONKURENCIJE

Član 51.

Konkurencija u svim postupcima javne nabavke obezbeđuje se u skladu sa
Zakonom, uz obavezu primene načela transparentnosti postupka javne nabavke.
U postupku javne nabavke neophodno je odrediti uslove za učešće u postupku,
tehničke specifikacije i kriterijume za dodelu ugovora na način koji obezbeđuje
učešće što većeg broja ponuđača i podnosioca prijava i koji ne stvara
diskriminaciju među ponuđačima.
Poziv za dostavljanje ponuda se objavljuje na Portalu javnih nabavki odnosno
na portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa u slučaju iz člana 105
stav 10 Zakona.
U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda poziv
se upućuje, uvek ako je to moguće, na adrese većeg broja lica, osim ukoliko se ne radi o
pregovaračkom postupku koji se sprovodi sa određenim ponuđačem saglasno čl. 61 st. 1
tačka 2 podtačka od 1 do 3 Zakona o javnim nabavkama.
Do saznanja o potencijalnim ponuđačima koji mogu da izvrše predmet javne
nabavke, dolazi se istraživanjem tržišta na način određen u delu planiranja
nabavki.

IX - NAČIN POSTUPANjA U CILjU ZAŠTITE PODATAKA I ODREĐIVANjE

POVERLjIVOSTI

Način postupanja u cilju zaštite podataka

Član 52.

Službenik za javnu nabavku, članovi komisije, kao i svi članovi Saveta Mesne
zajednice koji su imali uvid u podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao
poverljive, u skladu sa Zakonom, ponuđač označio u ponudi, dužni su da čuvaju kao
poverljive i odbiju davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti
podataka dobijenih u ponudi.
Ne smatraju se poverljivim dokazi o ispunjenosti osnova za isključenje i
kriterijuma za kvalitativni izbor ponuda, cena i drugi podaci iz ponude koji su od
značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
Ponude i kompletna dokumentacija iz postupka nabavke, čuva se u odeljenju
javnih nabavke, koje je dužno da preduzme sve mere u cilju zaštite podataka u skladu
sa zakonom. U slučaju da naručilac obezbedi novi prostor za arhiviranje
dokumentacije javnih nabavki, ista će se po odluci direkotora čuvati na tom mestu.
Svim licima koja učestvuju u sprovođenju postupka javne nabavke, odnosno u
pripremi konkursne dokumentacije za javnu nabavku ili pojedinih njenih delova,
zabranjeno je da trećim licima saopštavaju bilo koje nezvanične podatke u vezi sa
javnom nabavkom.

Određivanje poverljivosti


Član 53.

U konkursnoj dokumentaciji može se zahtevati zaštita poverljivosti podataka
koji se ponuđačima stavljaju na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače.
Za određivanje poverljivosti podataka odgovoran je direktor preduzeća, koji je
dužan da informacije o poverljivim podacima naručioca dostavi službeniku za javne
nabavke.
Službenik za javnu nabavku, za svaku konkretnu nabavku, prilikom dostavljanja
odluke o sprovođenju postupka, dostavlja i informaciju o poverljivim podacima.
Komisija je dužna da postupa sa poverljivim podacima u skladu sa Zakonom.
X - NAČIN EVIDENTIRANjA SVIH RADNjI I AKATA, ČUVANjA
DOKUMENTACIJE U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA I VOĐENjA
EVIDENCIJE ZAKLjUČENIH UGOVORA I DOBAVLjAČA

Član 54.

Naručilac je dužan da u pisanoj formi evidentira sve radnje i akte tokom
planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javne nabavke, da čuva svu dokumentaciju
vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uređuju oblast dokumentarne građe
i arhiva, saglasno čl. 41 Zakona o javnim nabavkama.
Nakon izvršenja ugovora o javnoj nabavci ili konačnosti odluke o obustavi
postupka, službenik za javnu nabavku, svu dokumentaciju čuva najmanje pet godina od
zaključenja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, odnosno
pet godina od obustave ili poništenja postupka javne nabavke.

Službenik za javne nabavke dužan je da prikuplja i evidentira podatke o
postupcima javnih nabavki, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i ugovorima za
koje se postupak javne nabavke ne sprovodi, kao i da Kancelariji za javne nabavke
dostavlja tromesečni izveštaj do 10-u narednom mesecu po okvirnim sporazumima i
godišnji izveštaj o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS 124/2012, 14/2015 68/2015 i
91/19)
Tromesečne izveštaje i godišnji izveštaj iz stava 2. ovog člana potpisuje
predsednik Saveta Mesne zajednice.
Ukoliko se javna nabavka sprovodi po Zakonu o javnim nabavkama (Sl. Glasnik
RS br. 91/2019), koji je stupio na snagu 01. jula 2020. godine, obaveza izveštavanja se
odnosi samo na nabavke ispod pragova po članu 27 ZJN ili za izuzetke od primene
zakona po članu 11 do 21 ZJN, kao i za izveštavanje po okvirnim sporazumima
(tromesečno).
Službenik za javnu nabavku vodi evidenciju svih zaključenih ugovora o javnim
nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje i evidenciju dobavljača, u
pisanoj i/ili elektronskoj formi.

XI - NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE

Član 55.

Ove nabavke pokreće predsednik Saveta Mesne zajednice, dostavljajući zahtev
za njenim pokretanjem službeniku za javne nabavke.
Savet Mesne zajednice i Službenik za javnu nabavku, proverava da li su
predviđena i obezbeđenja finansijska sredstva u Finansijskom planu za nabavku,
analizira tržište, prikuplja potrebne podatke i šalje zahteve za dostavljanje ponuda
potencijalnim ponuđačima za koje utvrdi da bi mogli da odgovore potrebama nabavke.
Nakon prijema ponuda, članovi i predsednik Saveta Mesne zajednice zajedno sa
Službenikom za javne nabavke, bira najpovoljniju ponudu, parafirajući je.
Prilikom sprovođenja nabavke na koju se zakon ne primenjuje, predsednik
Saveta, članovi i Službenik za javne nabavke mora da spreči postojanje sukoba
interesa, obezbedi konkurenciju, da vodi računa da ugovorena cena ne bude veća od
tržišne cene, kao i da je direktor preduzeća koji je pokrenuo zahtev za nabavku na
koju se zakon ne primenjuje, potpisao izjavu da nije u sukobu interesa u odnosu na
potencijalne ponuđače koji su dostavili svoje ponude.
Kompletna dokumentacija dostavlja se i ovlašćenom licu za javne nabavke radi
sačinjavanja ugovora.
Sačinjeni ugovor parafira predsednik Saveta Mesne zajednice, a zatim se isti
šalje izabranom ponuđaču na potpis. Neposredno pre slanja ugovora izabranom
ponuđaču, predsednik Saveta Mesne zajednice je dužan da potpiše izjavu da nije u
sukobu interesa sa izabranim ponuđačem.
Službenik za javne nabavke vodi internu evidenciju nabavki na koje se zakon
ne primenjuje i izuzeća od primene zakona, i to po predmetu, procenjenoj vrednosti,
okvirnom roku za zaključenje ugovora, trajanju zaključenog ugovora, trošenju
finanasijskih sredstava i drugih potrebnih podataka radi evidencije.

Član 56.

U slučaju izuzetaka od primene zakona određenih od člana 11 do člana 21 ZJN,
službenik za javne nabavke će objavljivati obaveštenja za dobrovoljnu prethodnu

transparentnost ili obaveštenje o dodeli ugovora, u slučaju nabavki čija vrednost
prelazi 100.000,00 dinara bez PDV-a.
Poseban režim nabavki će se primenjivati u slučaju društvenih i drugih
posebnih usluga predviđenih članom 75 ZJN, osim u slučaju da su iste ispod praga od
15.000.000,00 dinara bez PDV-a, kada će se primenjivati odredbe ovog pravilnika koje
važe za nabavke na koje se zakon ne primenjuje.

XII - KONTROLA JAVNIH NABAVKI

Član 57.

Kontrola javnih nabavki se sprovodi preko Saveta Mesne zajednice i
predsednika Saveta kao i organa lakalne Gradske uprave.


Član 58.

Kontrola javnih nabavki obuhvata kontrolu mera, radnji i akata naručioca u
postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i to:
1) postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa
stanovišta potreba i delatnosti naručioca,
2) kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije,
3) načina ispitivanja tržišta,
4) opravdanosti uslova za kvalitativni izbor privrednih subjekata za učešće
u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora,
5) načina i rokova plaćanja, avans, garancija za dati avans,
6) izvršenja ugovora, a posebno kvalitet isporučenih dobara odnosno
pruženih usluga, odnosno izvedenih radova;
7) stanja zaliha;
8) načina korišćenja dobara i usluga.


Član 59.

Kontrola javnih nabavki obuhvata kako nabavke na koje se zakon primenjuje tako
i nabavke na koje se zakon ne primenjuje i izuzetke od primene zakona i tretira ih na
istovetan način.
Pored redovne kontrole, postoji i vanredna kontrola koja se sprovodi uvek
ukoliko postoje saznanja koja ukazuju na eventualne slabosti u postupku planiranja,
sprovođenja ili izvršenja nabavki. Vanredna kontrola se sprovodi na inicijativu
predsednika i članova saveta Mesne zajednice, ukoliko dođe do sumnje koje ukazuju na
slabost u postupku planiranja, sprovođenja ili izvršenja javnih nabavki.
Ukoliko je inicijator vanredne kontrole predsednik Saveta, kontrola se
sprovodi na osnovu njegove odluke i sprovodi je lice koje ovlasti.
Ukoliko je inicijator vanredne kontrole neko drugi, kontrola se sprovodi
nakon što se o kontroli i razlozima za njeno sprovođenje upozna direktor preduzeća.
Kontrola se može vršiti u toku i nakon planiranja nabavki, sprovođenja
postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.
Vršenje kontrole ne zadržava postupak planiranja, sprovođenja ili izvršenja
nabavki.

Član 60.

Subjekat kontrole se obaveštava o osnovu za vršenje kontrole, vrsti kontrole,
predmetu kontrole, okvirnom vremenskom periodu kontrole, licu/ima koja vrše
kontrolu.
U toku vršenja kontrole javnih nabavki, službenik za javne nabavke odnosno
predsednik Saveta Mesne zajednice i njeni članovi su dužni da dostave vršiocu
kontrole tražene informacije i dokumenta koja su u njihovom posedu ili pod
njihovom kontrolom, u realnom određenom roku, a koji im omogućava da pripreme i
dostave traženu dokumentaciju ili informacije.
Komunikacija u toku vršenja kontrole se obavlja pisanim putem.

Član 61.

Vršilac kontrole sačinjava nacrt izveštaj o sprovedenoj kontroli i dostavlja
subjektu kontrole na izjašnjenje. Subjekta kontrole može dati pisani prigovor u roku
od 8 dana od dana dostavljanja nacrta. Prigovor subjekta kontrole, može izmeniti
nalaz kontrole ukoliko je obrazložen i sadrži dokaze koji potvrđuju navode iz
prigovora.
Nakon usaglašavanja, vršilac kontrole sačinjava izveštaj o sprovedenoj
kontroli koji dostavlja direktoru preduzeća, subjektu kontrole i Nadzornom odboru.

XIII- NAČIN PRAĆENjA IZVRŠENjA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Pravila za dostavljanje ugovora i potrebne dokumentacije unutar naručioca

Član 62.

Službenik za javne nabavke dostavlja jedan potpisani originalni primerak
ugovora arhivi mesne zajednice, a jedan zadržava za sebe. Kopije se mogu dostavljati
elektronski, putem mail-a ili u pisanoj formi.

Pravila komunikacije sa drugom ugovornom stranom

u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 63.

Komunikacija sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj
nabavci odvija se isključivo pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske
pošte ili faksom.
Komunikaciju sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj
nabavci može vršiti Savet i predsenik Mesne zajednice u čijem je delokrugu
raspolaganje dobrima, uslugama ili radovima koji su predmet ugovora o javnoj
nabavci, odnosno u čijem je delokrugu njihovo.
Službenik za javne nabavke odmah po zaključenju ugovora o javnoj nabavci
obaveštava drugu ugovornu stranu o kontakt podacima lica koje je ovlašćeno da vrši
komunikaciju u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora.

 

Određivanje lica za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama

Član 64.

Predsednik Saveta Mesne zajednice i njeni članovi u čijem je delokrugu
praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, predlaže u zahtevu za pokretanje
postupka, imena lica koja će vršiti kvantitativni i kvalitativni prijem dobara,
usluga ili radova, odnosno koja će vršiti ostale potrebne radnje u vezi sa praćenjem
izvršenja ugovora o javnoj nabavci.
Prijem dobara, usluga i radova može se vršiti i komisijski. Komisiju
predlaže predsednik Saveta Mesne zajednice iz stava 1. ovog člana u zahtevu za
pokretanje postupka. Komisija se formira rešenjem rešenjem Saveta Mesne zajednice.
Kriterijumi, pravila i način provere kvantiteta i kvaliteta isporučenih

dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova

Član 65.

Lice/a koje/a je/su imenovano/a da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem
dobara, usluga ili radova, proverava:
- da li količina isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova
odgovara ugovorenom;
- da li vrsta i kvalitet isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih
radova odgovaraju ugovorenim, odnosno da li su u svemu u skladu sa zahtevanim
tehničkim specifikacijama i ponudom,
- da li je isporuka dobara odnosno izvršenje usluga odnosno izvođenje radova u
ugovorenim rokovima,
- da li je dostavljana prateća dokumentacija ukoliko je ista predviđena.
Lice koje vrši kvalitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, o
svojim zapažanjima prilikom provere, bez odlaganja obaveštava predsednika Saveta
Mesne zajednice i njene članove.

Pravila za potpisivanje dokumenata o
izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova

Član 66.

Lice/a koje/a je/su imenovano/a da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem
dobara, usluga ili radova, sačinjava/ju:
- zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se
potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobara, usluga ili radova u
ugovorenom roku, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica,
ulazni račun i sl.) i
- zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se
potvrđuje da isporučena dobra, usluge ili radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.
Zapisnici se potpisuju od strane zaposlenog/ih iz stava 1. ovog člana i
ovlašćenog predstavnika druge ugovorne strane i sačinjavaju se u dva istovetna
primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.
Pravila postupanja u slučaju reklamacija u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 67.

U slučaju kada lice/e koje/a je/su imenovano/a da vrši/e radnje u vezi sa
praćenjem izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrdi da količina ili kvalitet
isporuke ne odgovara ugovorenom, sačinjava/ju i potpisuje/ju reklamacioni zapisnik,
u kome navodi/e u čemu isporuka nije u skladu sa ugovorenim, koji dostavljaju Službi
za ekonomsko finansijske poslove i komunalne poslove.
Savet Mesne zajednice, dostavlja reklamacioni zapisnik i službeniku za javne
nabavke radi konsultacije.
Savet Mesne zajednice i predsednik, dostavljaju drugoj ugovornoj strani
reklamacioni zapisnik i dalje postupaju povodom reklamacije u vezi sa izvršenjem
ugovora.
Postupanje po reklamaciji uređuje se ugovorom o javnoj nabavci, zakonom kojim
se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pravila prijema i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje

Član 68.

Računi i druga dokumenta za plaćanje vezana za javnu nabavku primaju se u skladu
sa opštim aktima i istog dana se dostavljaju Sekretaru Mesne zajednice u čijem su
delokrugu poslovi kontrole i obrade računa.
Posle prijema računa za isporučena dobra, pružene usluge ili izvedene radove,
Sekretar kontroliše postojanje obaveznih podataka na računu koji su propisani
zakonom, a kod uvoza dobara i kompletnost dokumentacije o izvršenom uvozu, kao i
ugovorene rokove i uslove plaćanja.
Ako račun ne sadrži sve podatke propisane zakonom ili ako dokumentacija o
izvršenom uvozu nije kompletna ili nije u skladu sa ugovorom o javnoj nabavci,
Sekretar Mesne zajednice vraća račun izdavaocu računa.
Posle kontrole ovih podataka, na računu se potpisuje predsednik Saveta
Mesne zajednice koji je u skladu sa pisanim nalogom izvršio kvantitativni i
kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje tačnost tih
podataka.
Nakon izvršene kontrole i kompletiranja prateće dokumentacije za plaćanje,
Sekretar dostavlja račun računovodstvu radi obrade i plaćanja.
U slučaju da se kontrolom računa utvrdi neispravost računa, isti se osporava,
uz sačinjavanje službene beleške u kojoj se navode razlozi tog osporavanja i koji
potpisuje ovlašćeno lice tj. predsednik Saveta Mesne zajednice, a potom se vraća
izdavaocu računa.

Pravila postupka realizacije
ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja

Član 69.

U slučaju kada utvrdi razloge za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog
obezbeđenja, Savet Mesne zajednice, o tome bez odlaganja obaveštava službenika za
javne nabavke, uz dostavljanje potrebnih obrazloženja i dokaza.
Službenik za javne nabavke proverava ispunjenost uslova za realizaciju
ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi,
obaveštava Finansijsku službu, koja vrši realizaciju ugovorenih sredstava

finansijskog obezbeđenja u skladu sa važećim propisima, kao i predsednika Saveta
Mesne zajednice..
Odeljenje finansija u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija:
- odmah nakon realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja o tome
obaveštava službenika za javne nabavke;
- vodi evidenciju realizovanih ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja,
o čemu sačinjava godišnji izveštaj koji dostavlja direktoru naručioca.

Pravila stavljanja dobara na raspolaganje korisnicima unutar naručioca

Član 70.

Dobra se krajnjim korisnicima stavljaju se na raspolaganje na osnovu dokumenta
– trebovanja, reversa.

Pravila postupanja u vezi sa izmenom ugovora

Član 71.

Savet Mesne zajednice i predsednik u slučaju potrebe za izmenom ugovora o
javnoj nabavci, o tome obaveštavaju službenika za javne nabavke.
Ukoliko druga ugovorna strana zahteva izmenu ugovora o javnoj nabavci
predsednik Saveta, ovaj zahtev zajedno sa svojim mišljenjem o potrebi i opravdanosti
zahtevanih izmena, dostavlja službeniku za javne nabavke.
Službenik za javne nabavke proverava da li su ispunjeni zakonom propisani
uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci.
Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni, bez obzira na vrednost izmene, ako su
izmene bile predviđene u dokumentaciji o nabavci i ugovoru o javnoj nabavci na
jasan, precizan i nedvosmislen način, a koje mogu da uključe i odredbe o promeni cene
ili opcije, pri čemu u ugovoru o javnoj nabavci moraju biti određeni obim i priroda
eventualnih izmena i uslovi pod kojima se mogu primeniti.
Izmenama ugovora ne može se menjati priroda ugovora.
Ukoliko se u toku trajanja ugovora vrši usklađivanje cene po unapred jasno
definisanim parametrima, isto se neće smatrati promenom cene odnosno izmenom
ugovora.
Naručilac može u toku trajanja ugovora o javnoj nabavci izmeniti ugovor bez
sprovođenja postupka javne nabavke u slučaju:
1) izmene po osnovu ugovornih odredaba,
2) izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova,
3) izmene usled nepredviđenih okolnosti,
4) promena ugovorne strane,
5) povećanje obima nabavke,
6) zamene podizvođača.
Samo u slučaju pod tačkom 2 i 3 iz prethodnog stava, naručilac je dužan da posle
zaključenja aneksa ugovora, objavi na Portalu javnih nabavki obaveštenje.
Postupanje u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku

Član 72.

Komisija za javnu nabavku, Savet Mesne zajednice i predsednik, u slučaju
potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku, o tome obaveštavaju drugu ugovornu
stranu.
Ukoliko druga ugovorna strana ne otkloni greške u garantnom roku u skladu sa
ugovorom, predsednik Saveta o tome obaveštava službenika za javnu nabavku.
Službenik za javnu nabavku proverava ispunjenost uslova za realizaciju
ugovorenog sredstva finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku
i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, obaveštava Odeljenje za finansije, koje realizuje
sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
Pravila za sastavljanje izveštaja (analize) o izvršenju ugovora

Član 73.

Savet Mesne zajednice, sačinjava izveštaj o izvršenju ugovora, koji naročito
sadrži:
- opis toka izvršenja ugovora;
- ukupnu realizovanu vrednost ugovora;
- uočene probleme tokom izvršenja ugovora;
- eventualne predloge za poboljšanje.
Izveštaj o svim ugovorima koji su realizovani u tom tromesečju Savet Mesne
zajednice dostavlja, najkasnije do 5. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja, kao i
predsedniku Saveta.
Obaveza sastavljanja izveštaja iz prethodnog stava postoji samo za javne nabavke
za koje je ta obaveza propisana Zakonom.
XIV - Usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove javnih nabavki

Član 74.

Naručilac će omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih koji
obavljaju poslove javnih nabavki.

XV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana njegovog donošenja.
Ovaj pravilnik se objavljuje na internet strani naručioca odmah po stupanju na
snagu.

Dragoslav Gligorijev,

predsednik Saveta Mesne zajednice